ഒരു തുള്ളി എണ്ണയില്ലാതെ പപ്പടം വറുത്താലോ ? കുക്കറിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.!! ഇനി ഇങ്ങനെയെ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കൂ..

ഒരു തുള്ളി എണ്ണയില്ലാതെ പപ്പടം വറുത്താലോ ? കുക്കറിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.!! ഇനി ഇങ്ങനെയെ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കൂ..

How to make Pappadam Using pressure Cooker.