മെഷീനിൽ അലക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇതുപോലെ ഇട്ടു നോക്കൂ.. ഇത് ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കും.. ഇതുവരെ ചെയ്തു നോക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ.!! | Easy Tricks in using Washing Machine

മെഷീനിൽ അലക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇതുപോലെ ഇട്ടു നോക്കൂ.. ഇത് ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കും.. ഇതുവരെ ചെയ്തു നോക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ.!! | Easy Tricks in using Washing Machine

Easy Tricks in using Washing Machine

ഈ ട്രിക്ക് ചെയ്‌താൽ 20 ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്ന ഗ്യാസ് 4 മാസമായാലും കഴിയില്ല.!! ഗ്യാസ് ഏജൻസിക്കാർ പറഞ്ഞ കിടിലൻ സൂത്രം.. | Easy Tricks to Gas Saving idea

ഈ ട്രിക്ക് ചെയ്‌താൽ 20 ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്ന ഗ്യാസ് 4 മാസമായാലും കഴിയില്ല.!! ഗ്യാസ് ഏജൻസിക്കാർ പറഞ്ഞ കിടിലൻ സൂത്രം.. | Easy Tricks to Gas Saving idea

Easy Tricks to Gas Saving idea

ഇത്രകാലം അറിയാതെ പോയല്ലോ ഈ സൂത്രം.!! മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ സാധനം മതി ക്ലാവും,കരിയും പിടിച്ച പാത്രങ്ങൾ പുതു പുത്തനാക്കാം | Homemade Solution for Brass Vessels Cleaning

ഇത്രകാലം അറിയാതെ പോയല്ലോ ഈ സൂത്രം.!! മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ സാധനം മതി ക്ലാവും,കരിയും പിടിച്ച പാത്രങ്ങൾ പുതു പുത്തനാക്കാം | Homemade Solution for Brass Vessels Cleaning

Homemade Solution for Brass Vessels Cleaning

ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല.!! ഉപയോഗിച്ചറിഞ്ഞ സത്യം; ഇനി Ac വേണ്ടാ; കറന്റ് ബില്ലും ആവില്ല.. ഈ ചൂടിലും തണുത്ത് വിറക്കും; ഇത്രയും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന വേറെ വിദ്യ ഇല്ല. ഒരു രൂപ ചിലവില്ല.!! | Natural Room Cooling Tricks using net

ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല.!! ഉപയോഗിച്ചറിഞ്ഞ സത്യം; ഇനി Ac വേണ്ടാ; കറന്റ് ബില്ലും ആവില്ല.. ഈ ചൂടിലും തണുത്ത് വിറക്കും; ഇത്രയും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന വേറെ വിദ്യ ഇല്ല. ഒരു രൂപ ചിലവില്ല.!! | Natural Room Cooling Tricks using net

How to make Natural Room Cooling Tricks using net

ഇത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സത്യം.!! Ac ഇനി വേണ്ടാ; ഈ കടുത്ത ചൂടിലും തണുത്ത് വിറച്ച് കിടന്നുറങ്ങാം.!! ഇത്രയും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന വിദ്യ വേറെ ഇല്ല.. | How To Reduce Room Temperature Without AC

ഇത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സത്യം.!! Ac ഇനി വേണ്ടാ; ഈ കടുത്ത ചൂടിലും തണുത്ത് വിറച്ച് കിടന്നുറങ്ങാം.!! ഇത്രയും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന വിദ്യ വേറെ ഇല്ല.. | How To Reduce Room Temperature Without AC

How To Reduce Room Temperature Without AC

ഇത് ഉപയോഗിച്ചറിഞ്ഞ സത്യം.!! ഈ ചൂടത്ത് നിങ്ങൾ തണുത്ത് വിറക്കും; ഇത്രയും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന വിദ്യ വേറെ ഇല്ല.. ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ല.!! | Homemade air conditioner making Tip

ഇത് ഉപയോഗിച്ചറിഞ്ഞ സത്യം.!! ഈ ചൂടത്ത് നിങ്ങൾ തണുത്ത് വിറക്കും; ഇത്രയും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന വിദ്യ വേറെ ഇല്ല.. ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ല.!! | Homemade air conditioner making Tip

Homemade air conditioner making Tip

ഫ്രിഡ്ജിന്റ ഡോർ സൈഡിലെ കരിമ്പനും കറുത്തപാടുകളും കളയാൻ ഇത്രക്കും എളുപ്പമായിരുന്നോ ?.!! വെറും 5 മിനിറ്റിൽ നിസ്സാരമായി വൃത്തിയാക്കാം.. | Easy way to clean Fridge Door Side

ഫ്രിഡ്ജിന്റ ഡോർ സൈഡിലെ കരിമ്പനും കറുത്തപാടുകളും കളയാൻ ഇത്രക്കും എളുപ്പമായിരുന്നോ ?.!! വെറും 5 മിനിറ്റിൽ നിസ്സാരമായി വൃത്തിയാക്കാം.. | Easy way to clean Fridge Door Side

Easy way to clean Fridge Door Side

രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ഇരുമ്പൻ പുളി ബാത്റൂം ക്ലോസറ്റിൽ ഇട്ടു നോക്കൂ.!! രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശെരിക്കും ഞെട്ടും!! | Useful Irumbanpuli Tip In Toilet

രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ഇരുമ്പൻ പുളി ബാത്റൂം ക്ലോസറ്റിൽ ഇട്ടു നോക്കൂ.!! രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശെരിക്കും ഞെട്ടും!! | Useful Irumbanpuli Tip In Toilet

Useful Irumbanpuli Tip In Toilet

പുളി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.!! പുളി ഇനി കറുത്തു പോകാതെ വർഷങ്ങളോളം കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാം; ഇങ്ങനെ ചെയ്തുനോക്കൂ | Valan Puli Cleaning Tips

പുളി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.!! പുളി ഇനി കറുത്തു പോകാതെ വർഷങ്ങളോളം കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാം; ഇങ്ങനെ ചെയ്തുനോക്കൂ | Valan Puli Cleaning Tips

Valan Puli Cleaning Tips

ഈ രണ്ടേ രണ്ട് സാധനം മാത്രം മതി.!! പല്ലിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ ഓടിക്കാം! ഇനി ഒരിക്കലും പല്ലിയുടെ ശല്യം ഇല്ലേ ഇല്ല!! | Easy Way Get Rid Of Lizards from home

ഈ രണ്ടേ രണ്ട് സാധനം മാത്രം മതി.!! പല്ലിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ ഓടിക്കാം! ഇനി ഒരിക്കലും പല്ലിയുടെ ശല്യം ഇല്ലേ ഇല്ല!! | Easy Way Get Rid Of Lizards from home

Easy Way Get Rid Of Lizards from home