ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ചീര പെട്ടെന്ന് വളർന്നു കിട്ടും.!! മുറ്റം നിറയെ ചീര.. ചീര കൃഷി വിജയിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സൂത്രങ്ങൾ.!! | Tip for Spinach Krishi

ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ചീര പെട്ടെന്ന് വളർന്നു കിട്ടും.!! മുറ്റം നിറയെ ചീര.. ചീര കൃഷി വിജയിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സൂത്രങ്ങൾ.!! | Tip for Spinach Krishi

Here we introduce easy Tip for Spinach Krishi

ഗ്രോ ബാഗിൽ ഇഞ്ചി തഴച്ചു വളരാൻ ഇതു മാത്രം ചെയ്താൽ മതി.!! കിലോ കണക്കിന് ഇഞ്ചി വീട്ടിൽ തന്നെ.. | Easy Tips for Inchi Krishi at home

ഗ്രോ ബാഗിൽ ഇഞ്ചി തഴച്ചു വളരാൻ ഇതു മാത്രം ചെയ്താൽ മതി.!! കിലോ കണക്കിന് ഇഞ്ചി വീട്ടിൽ തന്നെ.. | Easy Tips for Inchi Krishi at home

Here we introduce Easy Tips for Inchi Krishi at home

വീട്ടിൽ ചിരട്ട ഉണ്ടോ ? ഇനി കുരുമുളക് പറിച്ച് നിങ്ങൾ മടുക്കും.. ഒരു ചെറിയ കുരുമുളകിൽ നിന്നും കിലോ കണക്കിന് പറിക്കാം ഈ സൂത്രം അറിഞ്ഞാൽ.!! | Kurumulaku Krishi Using Coconut Shell

വീട്ടിൽ ചിരട്ട ഉണ്ടോ ? ഇനി കുരുമുളക് പറിച്ച് നിങ്ങൾ മടുക്കും.. ഒരു ചെറിയ കുരുമുളകിൽ നിന്നും കിലോ കണക്കിന് പറിക്കാം ഈ സൂത്രം അറിഞ്ഞാൽ.!! | Kurumulaku Krishi Using Coconut Shell

Here we introduce Kurumulaku Krishi Using Coconut Shell

ഇത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടാൽ കറിവേപ്പ് കാടുപോലെ തഴച്ചു വളരും.!! എത്ര നുള്ളിയാലും തീരാത്ത കറിവേപ്പില വീട്ടിൽ തന്നെ.!! | Curry leaf Plant Grow tip

ഇത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടാൽ കറിവേപ്പ് കാടുപോലെ തഴച്ചു വളരും.!! എത്ര നുള്ളിയാലും തീരാത്ത കറിവേപ്പില വീട്ടിൽ തന്നെ.!! | Curry leaf Plant Grow tip

Here we introduce Curry leaf Plant Grow tip

വീട്ടിൽ ഒരു കഷ്ണം പഴയ തുണി ഉണ്ടോ ? ഇനി ഇഞ്ചി പറിച്ച് മടുക്കും..! ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചി കഷണത്തിൽ നിന്നും കിലോ കണക്കിന് ഇഞ്ചി പറിക്കാം.!

വീട്ടിൽ ഒരു കഷ്ണം പഴയ തുണി ഉണ്ടോ ? ഇനി ഇഞ്ചി പറിച്ച് മടുക്കും..! ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചി കഷണത്തിൽ നിന്നും കിലോ കണക്കിന് ഇഞ്ചി പറിക്കാം.!

Here we introduce Inchi Krishi Tips Using old Cloth

വീട്ടിൽ പച്ചരി ഉണ്ടോ ? ഇനി ഇല പറിച്ച് നിങ്ങൾ മടുക്കും; ഒരു പിടി പച്ചരി കൊണ്ട് നുള്ളിയാൽ തീരാത്ത അത്ര കറിവേപ്പില വളർത്താം ഈ സൂത്രം മതി.!! | Curry Leaves Cultivation Using Raw Rice tip

വീട്ടിൽ പച്ചരി ഉണ്ടോ ? ഇനി ഇല പറിച്ച് നിങ്ങൾ മടുക്കും; ഒരു പിടി പച്ചരി കൊണ്ട് നുള്ളിയാൽ തീരാത്ത അത്ര കറിവേപ്പില വളർത്താം ഈ സൂത്രം മതി.!! | Curry Leaves Cultivation Using Raw Rice tip

Here we introduce Curry Leaves Cultivation Using Raw Rice tip

മുല്ല നന്നായി വളരാനും കാടു പോലെ പൂക്കാനും കിടിലൻ വിദ്യ.!! ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഏത് പൂക്കാത്ത മുല്ലയും ഉറപ്പായും പൂത്തിരിക്കും.!! | Easy Tips for Kuttimulla Pookkan

മുല്ല നന്നായി വളരാനും കാടു പോലെ പൂക്കാനും കിടിലൻ വിദ്യ.!! ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഏത് പൂക്കാത്ത മുല്ലയും ഉറപ്പായും പൂത്തിരിക്കും.!! | Easy Tips for Kuttimulla Pookkan

Here we introoduce Easy Tips for Kuttimulla Pookkan

1 തൊണ്ട് മാത്രം മതി.!! മുരടിച്ച കറിവേപ്പ് കാടുപോലെ തഴച്ചു വളരും..!! ഇനി ഇല പറിച്ച് മടുക്കും.!! ഈ സൂത്രം നിങ്ങളെ ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കും.. | Curry Leaves Cultivation Using Coconut Husk

1 തൊണ്ട് മാത്രം മതി.!! മുരടിച്ച കറിവേപ്പ് കാടുപോലെ തഴച്ചു വളരും..!! ഇനി ഇല പറിച്ച് മടുക്കും.!! ഈ സൂത്രം നിങ്ങളെ ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കും.. | Curry Leaves Cultivation Using Coconut Husk

Here we introduce Curry Leaves Cultivation Using Coconut Husk

ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞളും ഒരുമിച്ച് നട്ടാൽ 100 ഇരട്ടി വിളവ് ഉറപ്പ്; കൃഷിരീതി അടിമുടി മാറിയാൽ വിളവ് ചാക്ക് നിറയെ.!! Ginger Turmeric Cultivation

ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞളും ഒരുമിച്ച് നട്ടാൽ 100 ഇരട്ടി വിളവ് ഉറപ്പ്; കൃഷിരീതി അടിമുടി മാറിയാൽ വിളവ് ചാക്ക് നിറയെ.!! Ginger Turmeric Cultivation

Here we introduce Ginger Turmeric Cultivation idea

മാവും പ്ലാവും കുലകുത്തി കായ്ക്കാൻ ഉപ്പ് കൊണ്ടൊരു സൂത്ര പണി.!! ഏതു കായ്ക്കാത്ത പ്ലാവും മാവും പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ മതി.!! To Get More Jackfruits Tips

മാവും പ്ലാവും കുലകുത്തി കായ്ക്കാൻ ഉപ്പ് കൊണ്ടൊരു സൂത്ര പണി.!! ഏതു കായ്ക്കാത്ത പ്ലാവും മാവും പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ മതി.!! To Get More Jackfruits Tips

Here we introduce a agricultural Tip to Get More Jackfruits