ഇത് ആർക്കും അറിയാത്ത മുട്ട സൂത്രം.!! മുരടിച്ച കറിവേപ്പ് കാടുപോലെ വളർത്താം.. ഇനി ഇല പറിച്ച് മടുക്കും.!! ഇത് നിങ്ങളെ ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കും.. | Curry Leaves Cultivation Using Egg tip

ഇത് ആർക്കും അറിയാത്ത മുട്ട സൂത്രം.!! മുരടിച്ച കറിവേപ്പ് കാടുപോലെ വളർത്താം.. ഇനി ഇല പറിച്ച് മടുക്കും.!! ഇത് നിങ്ങളെ ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കും.. | Curry Leaves Cultivation Using Egg tip

Curry Leaves Cultivation Using Egg tip

വെറുതെ ചെത്തി കളയുന്ന ബീറ്റ്‌റൂട്ടിന്റെ ഈ മുകൾ ഭാഗം മാത്രം മതി.!! ഇനി കിലോ കണക്കിന് ബീറ്റ്‌റൂട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ പറിക്കാം.!! ഫലം ഉറപ്പ്.. | Easy Beetroot Krishi idea

വെറുതെ ചെത്തി കളയുന്ന ബീറ്റ്‌റൂട്ടിന്റെ ഈ മുകൾ ഭാഗം മാത്രം മതി.!! ഇനി കിലോ കണക്കിന് ബീറ്റ്‌റൂട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ പറിക്കാം.!! ഫലം ഉറപ്പ്.. | Easy Beetroot Krishi idea

Easy Beetroot Krishi idea

പഴയ ചാക്ക് ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ.!? ഇനി ചേന പറിച്ച് കൈ കുഴയും.. ചെറിയ കഷ്ണത്തിൽ നിന്നും കിലോ കണക്കിന് പറിക്കാം ഈ സൂത്രം അറിഞ്ഞാൽ.!! | Chena Krishi Tips Using Cement Bag video

പഴയ ചാക്ക് ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ.!? ഇനി ചേന പറിച്ച് കൈ കുഴയും.. ചെറിയ കഷ്ണത്തിൽ നിന്നും കിലോ കണക്കിന് പറിക്കാം ഈ സൂത്രം അറിഞ്ഞാൽ.!! | Chena Krishi Tips Using Cement Bag video

Chena Krishi Tips Using Cement Bag video

ഈ രഹസ്യം ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കൂ..!! ഈ രഹസ്യക്കൂട്ട് മതി വേനലിലും കറിവേപ്പ് തഴച്ചുവളരും; ഉണങ്ങിയ കറിവേപ്പ് പോലും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തഴച്ചു വളരാൻ ഇതു മതി | How to Grow Curry Leaf Plant in summer

ഈ രഹസ്യം ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കൂ..!! ഈ രഹസ്യക്കൂട്ട് മതി വേനലിലും കറിവേപ്പ് തഴച്ചുവളരും; ഉണങ്ങിയ കറിവേപ്പ് പോലും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തഴച്ചു വളരാൻ ഇതു മതി | How to Grow Curry Leaf Plant in summer

How to Grow Curry Leaf Plant in summer

പൊട്ടിയ ബക്കറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ടോ ? ഇനി ഇഞ്ചി പറിച്ച് മടുക്കും.! ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചി കഷണത്തിൽ നിന്നും കിലോ കണക്കിന് ഇഞ്ചി !! | Easy Inchi Krishi Using broken Bucket

പൊട്ടിയ ബക്കറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ടോ ? ഇനി ഇഞ്ചി പറിച്ച് മടുക്കും.! ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചി കഷണത്തിൽ നിന്നും കിലോ കണക്കിന് ഇഞ്ചി !! | Easy Inchi Krishi Using broken Bucket

Easy Inchi Krishi Using broken Bucket

പച്ചമുളക് പറിച്ചു ഇനി മടുക്കും.!! കീടബാധ ഇല്ലാതെ പച്ചമുളക്‌ കുലകുലയായി പിടിക്കും; ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് | Pachamulak Krishi tip

പച്ചമുളക് പറിച്ചു ഇനി മടുക്കും.!! കീടബാധ ഇല്ലാതെ പച്ചമുളക്‌ കുലകുലയായി പിടിക്കും; ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് | Pachamulak Krishi tip

Agriculture Pachamulak Krishi tip

പപ്പായ കുലകുത്തി പൂക്കാനും കായ്ക്കാനും ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി.!! പപ്പായ പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കാനുള്ള സൂത്രങ്ങൾ!! | Papaya Cultivation trick

പപ്പായ കുലകുത്തി പൂക്കാനും കായ്ക്കാനും ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി.!! പപ്പായ പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കാനുള്ള സൂത്രങ്ങൾ!! | Papaya Cultivation trick

Papaya Cultivation trick

ഈ സൂത്രം അറിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ബദാം നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച് മടുക്കും.! ഒരു ബദാമിൽ നിന്നും കിലോ കണക്കിന് ബദാം ഉണ്ടാക്കാം; ബദാം വീട്ടിൽ മുളപ്പിച്ച് വളർത്താം.!! | Easy Badam Cultivation at home

ഈ സൂത്രം അറിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ബദാം നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച് മടുക്കും.! ഒരു ബദാമിൽ നിന്നും കിലോ കണക്കിന് ബദാം ഉണ്ടാക്കാം; ബദാം വീട്ടിൽ മുളപ്പിച്ച് വളർത്താം.!! | Easy Badam Cultivation at home

Easy Badam Cultivation at home

തെങ്ങിൽ നിന്നും മച്ചിങ്ങ കൊഴിയുന്നുണ്ടോ ? കൊഴിച്ചിൽ നിൽക്കാനും കുലകുത്തി കായ്ക്കാനും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ.!! | Healthy Coconut Tree Tips

തെങ്ങിൽ നിന്നും മച്ചിങ്ങ കൊഴിയുന്നുണ്ടോ ? കൊഴിച്ചിൽ നിൽക്കാനും കുലകുത്തി കായ്ക്കാനും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ.!! | Healthy Coconut Tree Tips

Healthy Coconut Tree Tips

ഈ ഒരു പൊടി മാത്രം ഒന്ന് ചേർക്കൂ.!! മണി പ്ലാന്റുകൾ കാടു പോലെ തഴച്ചു വളരും; ഇനി മണിപ്ലാന്റ് കുറ്റിയാക്കി വളർത്തി എടുക്കാം!! | Bushy Money plant growing Tips

ഈ ഒരു പൊടി മാത്രം ഒന്ന് ചേർക്കൂ.!! മണി പ്ലാന്റുകൾ കാടു പോലെ തഴച്ചു വളരും; ഇനി മണിപ്ലാന്റ് കുറ്റിയാക്കി വളർത്തി എടുക്കാം!! | Bushy Money plant growing Tips

Bushy Money plant growing Tips