രാവിലെ ഇനി അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ഇല അട ഉണ്ടാക്കിയാലോ ? ഗോതമ്പു പൊടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ..

രാവിലെ ഇനി അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ഇല അട ഉണ്ടാക്കിയാലോ ? ഗോതമ്പു പൊടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ..

Here we introduce Healthy & Tasty Wheat Ada recipe.