വെറും 2 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി.!! ചായേടെ കൂടെ ഇനി ഇത് മാത്രം; ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് അൽപ്പം കട്ടൻചായ ഒഴിച്ച് നോക്കൂ..

വെറും 2 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി.!! ചായേടെ കൂടെ ഇനി ഇത് മാത്രം; ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് അൽപ്പം കട്ടൻചായ ഒഴിച്ച് നോക്കൂ..

Easy special Wheat flour and coffee snack recipe.