ഇത്രക്കും രുചിയിൽ ഗോതമ്പു ദോശ കഴിച്ചുകാണില്ല.!! അസാധ്യ രുചിയിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഗോതമ്പ് ദോശ..

ഇത്രക്കും രുചിയിൽ ഗോതമ്പു ദോശ കഴിച്ചുകാണില്ല.!! അസാധ്യ രുചിയിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഗോതമ്പ് ദോശ..

Here we introduce Wheat Dosa in 5 minutes healthy recipe.