അടിപൊളി വെജിറ്റബിൾ കുറുമ ഞൊടിയിടയിൽ.!! കുക്കറിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ; സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്

അടിപൊളി വെജിറ്റബിൾ കുറുമ ഞൊടിയിടയിൽ.!! കുക്കറിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ; സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്

Here we introdce Vegetable Korma In Pressure Cooker.