ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ? പുഡ്ഡിംഗ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഓംലെറ്റ്..

ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ? പുഡ്ഡിംഗ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഓംലെറ്റ്..

Super tasty variety Omlette Recipe.