ഇത് വേറെ ലെവൽ..!! കടലയും കുറച്ച് അരിയും വീട്ടിലുണ്ടേൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ.!! ശരിക്കും ഞെട്ടും..

ഇത് വേറെ ലെവൽ..!! കടലയും കുറച്ച് അരിയും വീട്ടിലുണ്ടേൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ.!! ശരിക്കും ഞെട്ടും..

Here we introduce Variety Kadala Snack Recipe.