ഈ ഒരേ ഒരു ചമ്മന്തി മതി..ഇനി എത്ര ചോറ് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേറെ കറിയൊന്നും വേണ്ട!! Ulli Chammanthi Recipe

ഈ ഒരേ ഒരു ചമ്മന്തി മതി..ഇനി എത്ര ചോറ് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേറെ കറിയൊന്നും വേണ്ട!! Ulli Chammanthi Recipe

Tasty Ulli Chammanthi Recipe