തീയൽ ഏതായാലും ഈ ഒരൊറ്റ കൂട്ട് മതി.!! കിടിലൻ രുചിയിൽ തീയൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ; ഞൊടിയിടയിൽ തീയൽ റെഡി!! | Theeyal Recipe

തീയൽ ഏതായാലും ഈ ഒരൊറ്റ കൂട്ട് മതി.!! കിടിലൻ രുചിയിൽ തീയൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ; ഞൊടിയിടയിൽ തീയൽ റെഡി!! | Theeyal Recipe

Special Theeyal Recipe