ഹമ്പോ എന്താ സ്വാദ്.!! ഈ ഒറ്റ കറിമതി ഒരു കിണ്ണം ചോറുണ്ണാൻ.!! തക്കാളി കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു കറി..

ഹമ്പോ എന്താ സ്വാദ്.!! ഈ ഒറ്റ കറിമതി ഒരു കിണ്ണം ചോറുണ്ണാൻ.!! തക്കാളി കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു കറി..

we introduce Tasty Thakkali varatt recipe