ശർക്കരയും അരിപ്പൊടിയും ഉണ്ടോ ? എങ്കിൽ ഇതാ ആവിയിൽ വേവിച്ച ഒരു കിടിലൻ ഐറ്റം; ഇങ്ങനെയൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ | Special Rice flour jaggery recipe

ശർക്കരയും അരിപ്പൊടിയും ഉണ്ടോ ? എങ്കിൽ ഇതാ ആവിയിൽ വേവിച്ച ഒരു കിടിലൻ ഐറ്റം; ഇങ്ങനെയൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ | Special Rice flour jaggery recipe

Tasty easy Special Rice flour jaggery recipe