ഇതിനായി ആരും കടയിൽ പോവില്ല.!! മസാലദോശ ഇനി ആർക്കും ധൈര്യമായി ഉണ്ടാക്കാം.. സ്വാദിഷ്ടവുമായ മസാല ദോശ ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ..

ഇതിനായി ആരും കടയിൽ പോവില്ല.!! മസാലദോശ ഇനി ആർക്കും ധൈര്യമായി ഉണ്ടാക്കാം.. സ്വാദിഷ്ടവുമായ മസാല ദോശ ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ..

Here we introduce Tasty Masala Dosa secret recipe.