നല്ല മൊരിഞ്ഞ ഉള്ളിവട.!! ഇതാണ് മക്കളെ ചായക്കടയിലെ ഉള്ളിവടയുടെ രഹസ്യം; ഉള്ളിവട ഇങ്ങന ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ..

നല്ല മൊരിഞ്ഞ ഉള്ളിവട.!! ഇതാണ് മക്കളെ ചായക്കടയിലെ ഉള്ളിവടയുടെ രഹസ്യം; ഉള്ളിവട ഇങ്ങന ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ..

How to make Tasty Easy Ullivada Recipe.