അരിപൊടി ഇരിപ്പുണ്ടോ ? എങ്കിൽ ഇതാ ഒരു കലക്കൻ പൂരി..!! ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ..

അരിപൊടി ഇരിപ്പുണ്ടോ ? എങ്കിൽ ഇതാ ഒരു കലക്കൻ പൂരി..!! ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ..

Here we introduce Tasty Easy Simple Rice Flour Puri recipe.