വീട്ടിൽ വെണ്ടക്കയും മുട്ടയും ഉണ്ടോ ? എങ്കിൽ ചോറിനൊപ്പം കഴിക്കാൻ ഇത് മാത്രം മതി; ശരിക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കും ഈ വിഭവം | Super Vendakka Mutta Thoran Recipe

വീട്ടിൽ വെണ്ടക്കയും മുട്ടയും ഉണ്ടോ ? എങ്കിൽ ചോറിനൊപ്പം കഴിക്കാൻ ഇത് മാത്രം മതി; ശരിക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കും ഈ വിഭവം | Super Vendakka Mutta Thoran Recipe

Discover the delightful flavors of Kerala cuisine with our authentic Vendakka Mutta Thoran recipe. This traditional dish combines tender okra (vendakka) and nutritious eggs