ഹമ്പോ കിടിലൻ ചമ്മന്തി.!! ഇത് മാത്രം മതി ഒരു പറ ചോറ് അകത്താക്കാൻ.!! കപ്പ ആയാലും കഞ്ഞി ആയാലും കിടിലൻ കോമ്പോ തന്നെ |Super Ulli Mulaku Chammanthi recipe

ഹമ്പോ കിടിലൻ ചമ്മന്തി.!! ഇത് മാത്രം മതി ഒരു പറ ചോറ് അകത്താക്കാൻ.!! കപ്പ ആയാലും കഞ്ഞി ആയാലും കിടിലൻ കോമ്പോ തന്നെ |Super Ulli Mulaku Chammanthi recipe

Tasty mouthwatering Super Ulli Mulaku Chammanthi recipe