ഗോതമ്പ് പൊടിയും ബാക്കി വന്ന ചോറും മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കിയാൽ കാണൂ മാജിക്ക്.. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് |Special super wheat flour puttu recipe

ഗോതമ്പ് പൊടിയും ബാക്കി വന്ന ചോറും മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കിയാൽ കാണൂ മാജിക്ക്.. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് |Special super wheat flour puttu recipe

Discover the delight of homemade Wheat Flour Puttu – a traditional South Indian steamed delicacy made with the finest wheat flour.