റാഗി ഉണ്ടോ ? വെറും 5 മിനുട്ടിൽ അസാധ്യ രുചിയിൽ സോഫ്റ്റ് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലോ ? എത്ര കഴിച്ചാലും മതിവരില്ല | Special Ragi Vattayappam Recipe

റാഗി ഉണ്ടോ ? വെറും 5 മിനുട്ടിൽ അസാധ്യ രുചിയിൽ സോഫ്റ്റ് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലോ ? എത്ര കഴിച്ചാലും മതിവരില്ല | Special Ragi Vattayappam Recipe

Homemade Special Ragi Vattayappam Recipe