ബ്രെഡും ഇച്ചിരി തേങ്ങയും മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ച് നോക്കൂ.!! വെറും 2 മിനിറ്റിൽ കഴിച്ചാലും മതിവരാത്ത കിടിലൻ പലഹാരം.

ബ്രെഡും ഇച്ചിരി തേങ്ങയും മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ച് നോക്കൂ.!! വെറും 2 മിനിറ്റിൽ കഴിച്ചാലും മതിവരാത്ത കിടിലൻ പലഹാരം.

we introduce Special easy Bread Coconut Recipe