ഹമ്പോ ഇങ്ങനെയും സോയ ഉണ്ടാക്കാമോ ? ഇനി പാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴി അറിയില്ല; സോയ ഒരു തവണയങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കൂ

ഹമ്പോ ഇങ്ങനെയും സോയ ഉണ്ടാക്കാമോ ? ഇനി പാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴി അറിയില്ല; സോയ ഒരു തവണയങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കൂ

we introduce Tasty super Special soya bean recipe