പഞ്ഞി പോലെ ഗോതമ്പു പുട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ 2 ടിപ്‌സ്.!! ഇനി ഗോതമ്പു പുട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ..

പഞ്ഞി പോലെ ഗോതമ്പു പുട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ 2 ടിപ്‌സ്.!! ഇനി ഗോതമ്പു പുട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ..

How to make Soft Wheat Puttu Recipe

റേഷൻ അരി പുട്ടു കുറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചു നോക്കു.. കാണൂ മാജിക്.!! ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ തോന്നിയിലല്ലോ!

റേഷൻ അരി പുട്ടു കുറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചു നോക്കു.. കാണൂ മാജിക്.!! ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ തോന്നിയിലല്ലോ!

we introduce Special kerala puttu recipe using Ration Rice.

കിടിലം മണി പുട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ ? ഇത് വ്യത്യസ്‍തമായ ഒരു പുട്ട്.. ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ

കിടിലം മണി പുട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ ? ഇത് വ്യത്യസ്‍തമായ ഒരു പുട്ട്.. ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ

Discover the joy of preparing and savoring this unique dish that’s rich in heritage and taste.