ചോറ് ബാക്കിയായോ ? ഇനി വെറുതെ കളയല്ലേ ഇതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കൂ..എണ്ണ ഒട്ടും കുടിക്കാത്ത സോഫ്റ്റ് പൂരി |Puri Making using Leftover Rice recipe

ചോറ് ബാക്കിയായോ ? ഇനി വെറുതെ കളയല്ലേ ഇതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കൂ..എണ്ണ ഒട്ടും കുടിക്കാത്ത സോഫ്റ്റ് പൂരി |Puri Making using Leftover Rice recipe

Super tasty Puri recipe using Leftover Rice.