കണ്ടാൽ തന്നെ കൊതിയൂറും റെസിപ്പി.!! നാടൻ ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ |Kannur Style prawn roast recipe

കണ്ടാൽ തന്നെ കൊതിയൂറും റെസിപ്പി.!! നാടൻ ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ |Kannur Style prawn roast recipe

Get ready to savor the incredible flavors of our Prawn Roast!