ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കാത്ത സോഫ്റ്റ് ഗോതമ്പ് പൂരി.!! ഈ ഒരു സൂത്രം ചെയ്‌താൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് പൂരി എളുപ്പം റെഡിയാക്കാം | Perfect Crispy Puffy Poori Recipe

ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കാത്ത സോഫ്റ്റ് ഗോതമ്പ് പൂരി.!! ഈ ഒരു സൂത്രം ചെയ്‌താൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് പൂരി എളുപ്പം റെഡിയാക്കാം | Perfect Crispy Puffy Poori Recipe

Poori is a popular Indian deep-fried bread that is enjoyed with various side dishes like potato curry, chana masala, or even with a cup of chai. It is a simple and delicious dish that can be made with just a few ingredients.