പച്ചക്കായ ഉണ്ടോ ? പച്ചക്കായ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിനോക്കൂ; കിടിലൻ സ്നാക്ക് | Pachakaya fry recipe

പച്ചക്കായ ഉണ്ടോ ? പച്ചക്കായ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിനോക്കൂ; കിടിലൻ സ്നാക്ക് | Pachakaya fry recipe

Pachakaya fry recipe