കുക്കർ ഉണ്ടോ.? വെറും 10 മിനിറ്റിൽ കർക്കിടക കഞ്ഞി റെഡി.!! 3 ചേരുവ മതി.. കുട്ടികൾ വരെ ഇഷ്ടത്തോടെ ഇത് കഴിക്കും.!! | Tasty special Karkkidaka Oushadha Kanji Recipe

കുക്കർ ഉണ്ടോ.? വെറും 10 മിനിറ്റിൽ കർക്കിടക കഞ്ഞി റെഡി.!! 3 ചേരുവ മതി.. കുട്ടികൾ വരെ ഇഷ്ടത്തോടെ ഇത് കഴിക്കും.!! | Tasty special Karkkidaka Oushadha Kanji Recipe

Karkkidaka Oushadha Kanji, also known as Karkidaka Kanji or Ayurvedic monsoon gruel, is a traditional medicinal dish from the Indian state of Kerala.