തൈര് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് മുടി കട്ടകറുപ്പാകും.!! ഇത് ഒരു സ്പൂൺ മുടിയിൽ തേക്കൂ.. അകാലനര വരില്ല; മുടി തഴച്ച് വളരും.

തൈര് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് മുടി കട്ടകറുപ്പാകും.!! ഇത് ഒരു സ്പൂൺ മുടിയിൽ തേക്കൂ.. അകാലനര വരില്ല; മുടി തഴച്ച് വളരും.

Here we introduce Natural black Hair Dye Using Curd