ചോറ് ബാക്കിയായോ ? ഇനി ചോറ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ… ബാക്കി വന്ന ചോറ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു അടിപൊളി പലഹാരം

ചോറ് ബാക്കിയായോ ? ഇനി ചോറ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ… ബാക്കി വന്ന ചോറ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു അടിപൊളി പലഹാരം

We introdue Easy Breakfast Recipes using Left over rice