ബാക്കി വന്ന ചോറ് ഇനി വെറുതെ കളയല്ലേ..!! ചോറ് ബാക്കി വന്നാൽ 10 മിനുട്ടിൽ പഞ്ഞി പോലുള്ള ഇഡലി..

ബാക്കി വന്ന ചോറ് ഇനി വെറുതെ കളയല്ലേ..!! ചോറ് ബാക്കി വന്നാൽ 10 മിനുട്ടിൽ പഞ്ഞി പോലുള്ള ഇഡലി..

Tasty Soft Idli 10 minutes recipe using leftover rice.

രാവിലെ പുട്ട് ബാക്കിയായോ ? എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ.. നല്ല കിടിലൻ നാലുമണി പലഹാരം റെഡി..

രാവിലെ പുട്ട് ബാക്കിയായോ ? എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ.. നല്ല കിടിലൻ നാലുമണി പലഹാരം റെഡി..

Here we introduce Easy evening snacks using leftover Puttu recipe.