രാവിലെ പുട്ട് ബാക്കിയായോ ? എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ.. നല്ല കിടിലൻ നാലുമണി പലഹാരം റെഡി..

രാവിലെ പുട്ട് ബാക്കിയായോ ? എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ.. നല്ല കിടിലൻ നാലുമണി പലഹാരം റെഡി..

Here we introduce Easy evening snacks using leftover Puttu recipe.