കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നകിട്ടുന്ന ദോശ മാവിൻറെ രഹസ്യം ഇതാണ്.!! മാവ് ഇങ്ങനെ അരച്ച്‌ വെച്ചാൽ 2 ആഴ്ച്ച കഴിഞ്ഞാലും പുളിക്കാത്ത നല്ല സോഫ്റ്റ് ദോശയുണ്ടാക്കാം…

കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നകിട്ടുന്ന ദോശ മാവിൻറെ രഹസ്യം ഇതാണ്.!! മാവ് ഇങ്ങനെ അരച്ച്‌ വെച്ചാൽ 2 ആഴ്ച്ച കഴിഞ്ഞാലും പുളിക്കാത്ത നല്ല സോഫ്റ്റ് ദോശയുണ്ടാക്കാം…

Here we introduce super tip for Store Dosa Batter Fresh For Long time