എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ടും ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടോ.!? എങ്കിൽ ഈ ടിപ്പ് ചെയ്തു നോക്കൂ; ആ പരാതി മാറി കിട്ടും! | Kitchen tip for solving Idli Sticking problem

എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ടും ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടോ.!? എങ്കിൽ ഈ ടിപ്പ് ചെയ്തു നോക്കൂ; ആ പരാതി മാറി കിട്ടും! | Kitchen tip for solving Idli Sticking problem

Here we introduce Kitchen tip for solving Idli Sticking problem