തീയൽ ഇനി ഏതായാലും, ഈ ഒരൊറ്റ കൂട്ട് മാത്രം മതി മതി.!!അസാധ്യ രുചി..

തീയൽ ഇനി ഏതായാലും, ഈ ഒരൊറ്റ കൂട്ട് മാത്രം മതി മതി.!!അസാധ്യ രുചി..

Theeyal is a traditional South Indian dish known for its rich and flavorful gravy made from roasted coconut and aromatic spices.