ഉഴുന്നും ശർക്കരയും ഇത്രയും സൂപ്പറാണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല.!! വായിൽ അലിഞ്ഞു പോകും പലഹാരം..

ഉഴുന്നും ശർക്കരയും ഇത്രയും സൂപ്പറാണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല.!! വായിൽ അലിഞ്ഞു പോകും പലഹാരം..

Super Jaggery & black gram easy snack recipe.