ഈ ചൂടിനും നോമ്പിനും ഇതൊരു ഗ്ലാസ്‌ മാത്രം മതി.!! വയറും മനസും നിറയും; ഇതാ ഒരു കിടിലൻ ഡ്രിങ്ക് | Iftaar Special Sabudana Drink

ഈ ചൂടിനും നോമ്പിനും ഇതൊരു ഗ്ലാസ്‌ മാത്രം മതി.!! വയറും മനസും നിറയും; ഇതാ ഒരു കിടിലൻ ഡ്രിങ്ക് | Iftaar Special Sabudana Drink

Iftaar Special Sabudana Drink