നുറുക്ക് ഗോതമ്പുണ്ടോ ? ഇതാ ഒരു കിടിലൻ ഡ്രിങ്ക്.!! കളറും വേണ്ട എസ്സെൻസും വേണ്ട; ഇതൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ..

നുറുക്ക് ഗോതമ്പുണ്ടോ ? ഇതാ ഒരു കിടിലൻ ഡ്രിങ്ക്.!! കളറും വേണ്ട എസ്സെൻസും വേണ്ട; ഇതൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ..

Here we introduce Tasty healthy Broken wheat drink recipe.