വീട്ടിലെ പല്ലിശല്യം ഇനി മറന്നേക്കു..!! ഇത് അതികം ആർക്കും അറിയാത്ത സൂത്രം.!! ഒരുപിടി പച്ചമുളകിന്റെ ഞെട്ട് മാത്രം മതി.. ഒരു രൂപ ചിലവില്ല.!!

വീട്ടിലെ പല്ലിശല്യം ഇനി മറന്നേക്കു..!! ഇത് അതികം ആർക്കും അറിയാത്ത സൂത്രം.!! ഒരുപിടി പച്ചമുളകിന്റെ ഞെട്ട് മാത്രം മതി.. ഒരു രൂപ ചിലവില്ല.!!

we introduce super tip for Get Rid Of home Lizards Using Green Chilly.