ഉണക്ക മീൻ ഇതു വരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ലലോ ? മിക്സി ജാറിൽ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കു..

ഉണക്ക മീൻ ഇതു വരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ലലോ ? മിക്സി ജാറിൽ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കു..

Here we introduce super tasty Dried fish recipe in a Mixi