മീൻ അച്ചാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്.!! കണ്ടാൽ തന്നെ നാവിൽ വെള്ളമൂറും; മാസങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും | Fish pickle recipe

മീൻ അച്ചാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്.!! കണ്ടാൽ തന്നെ നാവിൽ വെള്ളമൂറും; മാസങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും | Fish pickle recipe

Fish pickle recipe