ഒരു കിടുക്കാച്ചി അയല ഫ്രൈ.!! ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ പഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ ആ മണം എത്തും; ഈ ചേരുവകൾ കൂടി ചേർക്കൂ..

ഒരു കിടുക്കാച്ചി അയല ഫ്രൈ.!! ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ പഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ ആ മണം എത്തും; ഈ ചേരുവകൾ കൂടി ചേർക്കൂ..

Here we introduce Special tasty Ayala fry recipe

ഇതാണ് മക്കളെ മീൻ പൊരിച്ചതിന്റെ ആ രഹസ്യം.!! ഈ ചേരുവ കൂടി ചേർത്താൽ രുചി ഇരട്ടി.. കിടിലൻ രുചിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കൂ.!! | Tasty easy Variety Fish Fry Masala Recipe

ഇതാണ് മക്കളെ മീൻ പൊരിച്ചതിന്റെ ആ രഹസ്യം.!! ഈ ചേരുവ കൂടി ചേർത്താൽ രുചി ഇരട്ടി.. കിടിലൻ രുചിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കൂ.!! | Tasty easy Variety Fish Fry Masala Recipe

Tasty easy Variety Fish Fry Masala Recipe

മീൻ പൊരിച്ചതിന്റെ രഹസ്യം കിട്ടി മക്കളെ..!! ഹോട്ടലിലെ മീൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാം അതെ രുചിയിൽ തന്നെ.!! | Tasty Hotel Fish Fry Secret Recipes

മീൻ പൊരിച്ചതിന്റെ രഹസ്യം കിട്ടി മക്കളെ..!! ഹോട്ടലിലെ മീൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാം അതെ രുചിയിൽ തന്നെ.!! | Tasty Hotel Fish Fry Secret Recipes

Tasty Hotel Fish Fry Secret Recipes