മീൻ മുളകിട്ടത് ഇത് പോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ; നാവിൽ കപ്പലോടും രുചിയിൽ മീൻ മുളകിട്ടത്.!! പിന്നെ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഇനി ഉണ്ടാക്കൂ..

മീൻ മുളകിട്ടത് ഇത് പോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ; നാവിൽ കപ്പലോടും രുചിയിൽ മീൻ മുളകിട്ടത്.!! പിന്നെ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഇനി ഉണ്ടാക്കൂ..

Special Tasty Meen Mulakittathu Recipe.

മത്തി ഇങ്ങനെ കറി വെച്ചാൽ രുചി പത്തിരട്ടി.!! ഒരു വറ്റ് ചോറുപോലും ബാക്കി വയ്ക്കില്ല, മത്തി ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ചാൽ | Kerala style Mathi mulakittathu recipe

മത്തി ഇങ്ങനെ കറി വെച്ചാൽ രുചി പത്തിരട്ടി.!! ഒരു വറ്റ് ചോറുപോലും ബാക്കി വയ്ക്കില്ല, മത്തി ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ചാൽ | Kerala style Mathi mulakittathu recipe

Kerala style Mathi mulakittathu recipe

തേങ്ങാ അരച്ച മീൻ കറി ഒരുതവണ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ.!! മീൻകറി രുചിയില്ലാന്ന് ഇനി ആരും പറയില്ല..

തേങ്ങാ അരച്ച മീൻ കറി ഒരുതവണ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ.!! മീൻകറി രുചിയില്ലാന്ന് ഇനി ആരും പറയില്ല..

Savor the coastal flavors with our Coconut Fish Curry recipe. Dive into a world of exquisite taste as tender fish mingles with creamy coconut milk and a medley of aromatic spices.

നാവിൽ കപ്പലോടും രുചിയിൽ അടിപൊളി മീൻ കറി.!! കൊഴുത്ത ചാറോട് കൂടിയ കിടിലൻ മീൻ കറി ഒറ്റ തവണ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കൂ!! | Variety Fish Curry Recipe With Thick Gravy recipe

നാവിൽ കപ്പലോടും രുചിയിൽ അടിപൊളി മീൻ കറി.!! കൊഴുത്ത ചാറോട് കൂടിയ കിടിലൻ മീൻ കറി ഒറ്റ തവണ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കൂ!! | Variety Fish Curry Recipe With Thick Gravy recipe

Variety Fish Curry Recipe With Thick Gravy recipe

ചോറിനും അപ്പത്തിനും ഇനി ഇതുമതി.!! നാവിൽ കപ്പലോടും രുചിയിൽ ഉഗ്രൻ മീൻകറി; പത്രം ടപ്പേന്ന് കാലിയാകും | Special Fish Curry With Coconut Milk recipe

ചോറിനും അപ്പത്തിനും ഇനി ഇതുമതി.!! നാവിൽ കപ്പലോടും രുചിയിൽ ഉഗ്രൻ മീൻകറി; പത്രം ടപ്പേന്ന് കാലിയാകും | Special Fish Curry With Coconut Milk recipe

Special Fish Curry With Coconut Milk recipe