ഇതാണ് മക്കളെ മീൻ പൊരിച്ചതിന്റെ ആ രഹസ്യം.!! ഈ ചേരുവ കൂടി ചേർത്താൽ രുചി ഇരട്ടി.. കിടിലൻ രുചിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കൂ.!! | Tasty easy Variety Fish Fry Masala Recipe

ഇതാണ് മക്കളെ മീൻ പൊരിച്ചതിന്റെ ആ രഹസ്യം.!! ഈ ചേരുവ കൂടി ചേർത്താൽ രുചി ഇരട്ടി.. കിടിലൻ രുചിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കൂ.!! | Tasty easy Variety Fish Fry Masala Recipe

Tasty easy Variety Fish Fry Masala Recipe

അയില ഒരുവട്ടം ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കൂ.! ഇരിക്കും തോറും സ്വാദ് കൂടുന്ന രുചി കൂട്ട്.!

അയില ഒരുവട്ടം ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കൂ.! ഇരിക്കും തോറും സ്വാദ് കൂടുന്ന രുചി കൂട്ട്.!

Here we introduce Ayala mulakittathu

തേങ്ങാ അരച്ച മീൻ കറി ഒരുതവണ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ.!! മീൻകറി രുചിയില്ലാന്ന് ഇനി ആരും പറയില്ല..

തേങ്ങാ അരച്ച മീൻ കറി ഒരുതവണ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ.!! മീൻകറി രുചിയില്ലാന്ന് ഇനി ആരും പറയില്ല..

Savor the coastal flavors with our Coconut Fish Curry recipe. Dive into a world of exquisite taste as tender fish mingles with creamy coconut milk and a medley of aromatic spices.

ഈ ഒരൊറ്റ ചേരുവ മാത്രം മതി.!! രുചി ഇരട്ടി ആകും; ഈ മസാല ആണ് മീനിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി കൂട്ടുന്നത്.. മീൻ രുചിയില്ലാന്ന് ഇനി ആരും പറയില്ല.!!

ഈ ഒരൊറ്റ ചേരുവ മാത്രം മതി.!! രുചി ഇരട്ടി ആകും; ഈ മസാല ആണ് മീനിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി കൂട്ടുന്നത്.. മീൻ രുചിയില്ലാന്ന് ഇനി ആരും പറയില്ല.!!

Here we introduce Meen Perattu Recipe

ഹോട്ടലിലെ കുറുകിയ മീൻ കറിയുടെ രഹസ്യം ഇതാണ്.!! ഈ ട്രിക്ക് അറിയാതെ പോകല്ലേ..

ഹോട്ടലിലെ കുറുകിയ മീൻ കറിയുടെ രഹസ്യം ഇതാണ്.!! ഈ ട്രിക്ക് അറിയാതെ പോകല്ലേ..

Here we introduce Hotel style Meen Mulakittathu recipe

മീൻ മുളകിട്ടത് ഇത് പോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ; നാവിൽ കപ്പലോടും രുചിയിൽ മീൻ മുളകിട്ടത്.!! പിന്നെ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഇനി ഉണ്ടാക്കൂ..

മീൻ മുളകിട്ടത് ഇത് പോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ; നാവിൽ കപ്പലോടും രുചിയിൽ മീൻ മുളകിട്ടത്.!! പിന്നെ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഇനി ഉണ്ടാക്കൂ..

Special Tasty Meen Mulakittathu Recipe.