നിലവിളക്ക്‌ വൃത്തിയാക്കാൻ ഇത്ര എളുപ്പം ആയിരുന്നോ.!? ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മതി എത്ര ക്ലാവ് പിടിച്ച നിലവിളക്കും പുതുപ്പുത്തൻ പോലെയാക്കാൻ..

നിലവിളക്ക്‌ വൃത്തിയാക്കാൻ ഇത്ര എളുപ്പം ആയിരുന്നോ.!? ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മതി എത്ര ക്ലാവ് പിടിച്ച നിലവിളക്കും പുതുപ്പുത്തൻ പോലെയാക്കാൻ..

useful kitchen tip, it help to clean very easily Nilavilaku at home