ഒരേ ഒരു തവണ മുട്ടകുറുമ ഇതുപോലെ ചെയ്തുനോക്കു.!! പാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴിയറിയില്ല; റെസ്റ്റോറൻ്റ് സ്റ്റൈൽ രുചിയൂറും വെള്ള മുട്ടകുറുമ.

ഒരേ ഒരു തവണ മുട്ടകുറുമ ഇതുപോലെ ചെയ്തുനോക്കു.!! പാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴിയറിയില്ല; റെസ്റ്റോറൻ്റ് സ്റ്റൈൽ രുചിയൂറും വെള്ള മുട്ടകുറുമ.

Tasty Easy Vella mutta kuruma Recipe