സൂപ്പര്‍ ടേസ്റ്റില്‍ തക്കാളി ചട്നി.!! തക്കാളി ചട്ണി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ..

സൂപ്പര്‍ ടേസ്റ്റില്‍ തക്കാളി ചട്നി.!! തക്കാളി ചട്ണി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ..

5 minutes Easy Tomato Chutney recipe for Dosa,Idli