ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ 20 ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്ന ഗ്യാസ് 4 മാസമായാലും തീരില്ല.!! പുളി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത മതി..

ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ 20 ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്ന ഗ്യാസ് 4 മാസമായാലും തീരില്ല.!! പുളി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത മതി..

Here we introduce Easy Tips to save Cooking Gas