സുഖിയൻ ഇതിലും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനാവില്ല.!! ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ചായക്കടയിൽ കിട്ടുന്നതിലും രുചിയിൽ..

സുഖിയൻ ഇതിലും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനാവില്ല.!! ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ചായക്കടയിൽ കിട്ടുന്നതിലും രുചിയിൽ..

Here we introduce Easy tasty Sugiyan snacks recipe