10 മിനിറ്റിൽ വളരെ പെട്ടന്നൊരു കിടിലൻ റവ വട.!! ഈ മൊരിഞ്ഞ വട നാലുമണി കട്ടനൊപ്പം പൊളിയാ..

10 മിനിറ്റിൽ വളരെ പെട്ടന്നൊരു കിടിലൻ റവ വട.!! ഈ മൊരിഞ്ഞ വട നാലുമണി കട്ടനൊപ്പം പൊളിയാ..

Tasty Easy tasty Rava Vada Recipe