ഇച്ചിരി തേങ്ങയും പഴവും.!! മിക്സിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ച് നോക്കൂ.!! എത്ര കഴിച്ചാലും മതിവരാത്ത കിടിലൻ പലഹാരം.

ഇച്ചിരി തേങ്ങയും പഴവും.!! മിക്സിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ച് നോക്കൂ.!! എത്ര കഴിച്ചാലും മതിവരാത്ത കിടിലൻ പലഹാരം.

Here we introduce Easy Tasty Banana Coconut Recipe